هنری کیسینجر، دیپلماتی که جهان را تغییر داد، درگذشت