بسیجیان به اختیار در تظاهرات کوی دانشگاه دانشجویان را از پشت بام به پایین پرتاب میکنند