درباره قطع دست تیمسار سپهبد مهدی رحیمی (*کتاب وحشت بزرگ)