به این دیوار به‌ظاهر محکم تکیه نکنید، رژیم چین از درون پوسیده است