فاجعه ادامه دارد: تزریق آلزایمر ملّی به نسل‌های جدید؛ زدودن تاریخ ایران و حذف هدایت و خیام از کتاب‌های درسی