سوقصد به جان شاهنشاه شهبانو و ولیعهد ایران از سوی کمونیست‌ها ۱۰ مهر ماه ۱۳۵۲