دیدگاه: نفوذ رژیم چین در سازمان بهداشت جهانی برای مردم دنیا خطرناک است