در نشست شورای امنیت، چین و روسیه از محکوم کردن جمهوری اسلامی به‌خاطر سرکوب مردم در ایران امتناع کردند