حزب کمونیست چین را به خاطر برداشت اجباری اعضای بدن تحریم کنید