برگزاری کُروناپارتی و مجالس مخفی سینه‌‌زنی؛ وقتی مرزهای حماقت در میان برخی جوانان جابجا می‌‌شود