بایدن از رهبران مسلمان آمریکایی به دلیل زیر سوال بردن تعداد کشته شدگان حماس عذرخواهی کرد