باز هم ترور در اروپا ؛ قاضی متواری در رومانی به قتل رسید