اعتراضات لردگان | دفتر امام جمعه به آتش کشیده شد؛ سرکوب شدید و تیراندازی به معترضان