‏دو پادشاهی که حتی برای خانواده پیشوایان تجزیه‌طلبان، پدری کردند.