تدارک حمله ی نظامی به ایران و تجزیه ی آن، کورش عرفانی