چالش - قسمت یکصد و پنجاه و هفتم موضوع برنامه: جدل در اپوزیسیون، اتحاد یا گسستگی میهمانان برنامه: آقایان  مهدی فتاپور، بابک شکرابی و مرتضی اسماعیل پور