نقش خاندان پهلوی در ارتقای جایگاه زن ایرانی میهمانان برنامه: آقایان بابک شکرابی و مرتضی اسماعیل پور