زدنِ سر اختاپوس کافی نیست! با حمایت از مردم ایران، قلبش را نشانه بگیرید