با پیام شاهزاده رضا پهلوی فصل دیگری از «پروژه ققنوس ایران» آغاز شد