‍  عرفان قانعی فرد : روزی که نخست وزیر مملکت به قانون مشروطه، انگشت وسط اش را نشان داد!