یک نماینده از قرار گرفتن طرح بستن تنگه هرمز در دستور کار مجلس خبر داد