گردهمایی عده‌ایی از پادشاهی خواهان تورنتو و اجرای سرود ملی ایران