کتاب صوتی بسوی تمدن بزرگ- نوشته محمدرضا شاه پهلوی در۱۸ قسمت -بخش سوم -نظام سیاسی-نظام اقتصادی (۱۷)