کتاب صوتی بسوی تمدن بزرگ، نوشته محمدرضا شاه پهلوی -بخش دوم -نفت (۱۳)