پروفسور آمریکایی، اولین زن دریافت کننده جایزه ریاضیات «آبل» شد