پایگاه های آمریکا در عراق به علت تهدیدات احتمالی در حالت آماده باش کامل قرار گرفتند