وزارت خارجه آمریکا دستور داد تمام کارمندان غیر ضروری این کشور از عراق خارج شوند