نشست شورای حکام آژانس درباره ایران؛ اروپا از تهران خواست فورا به تعهدات خود بازگردد