نشریات غربی: «قصاب تهران» آمد؛ اسرائیل به «حمله» فکر می‌کند و مردم ایران خواهان «براندازی» هستند