مهر ۰۴, ۱۳۹۸ آمریکا رهبر کوبا و بستگان درجه یک او را تحریم کرد