مرد اول تفسیر فوتبال ‌ایران و تحلیلگر مسائل سیاسی درگذشت