مذاکره کنندگان آمریکایی هفته آینده برای دور جدید گفتگوهای تجاری به چین می روند