مدیر‌عامل شرکت گویا: در پرتگاه کمبود غذا قرار داریم