محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران، به قتل همسر دوم خود «اعتراف کرد»