محاکمۀ نیک‌پی و گفت و گوهای او با رییس دادگاه اما بسیار جالب است.