عرفان قانعی فرد - ملت ایران ( به ویژه نسل آگاه و نوجوی جوانان امروز )، کسانی را که باعث به قدرت رسیدن خمینی و خامنه ای شدند - و راه گشایان اهریمن بودند - را نخواهند بخشید