صدور حکم اعدام برای فردی به اتهام «جاسوسی»| دو متهم دیگر به ۱۰ سال حبس محکوم شدند