شورای ملی ایرانیان آمریکا - نایاک نماینده ما مردم ایران نیست و لابی حکومت ملایان ایران است!