شهبانو فرح پهلوی در وبینار دانشگاه هاروارد: ما در آن دوران تلاش کردیم به مردم نشان دهیم کیستند و چه دارند!