سفیر آمریکا در آلمان: اظهارات تهدیدآمیز مقامات ایران علیه موجودیت اسرائیل مصداق یهودستیزی است