سازمان ملل: شمار پناهجویان و مهاجران ونزوئلایی از چهار میلیون نفر گذشت