رهبران اتحادیه اروپا با ممنوعیت ۹۰ درصدی نفت روسیه تا پایان سال موافقت کردند