حجاریان! ای مفلوک‌فکر! تو کی هستی؟ جز نوکر یک رژیم جنایتکار و تباهکار؟!