جوزپ بورل  پیش از نشست شورای وزیران امروز : نمی‌توانیم بگوییم چون سپاه را دوست نداریم، تروریست است !!