جنایت تروریسم اسلامی در میدان ژاله، عرفان قانعی فرد