ثروت رهبر رژیم جمهوری اسلامی ۶۳ برابر دارایی شاه سابق ایران است