بیش از ۲۰ هزار نفر با تجمع در مسکو خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند