بسوی تمدن بزرگ -بخش دوم - بیمه همگانی- حزب رستاخیز ملت (۱۲)