بریتانیا از برنامه ایران برای کاستن از تعهداتش در برجام ابراز نگرانی عمیق کرد