برایان هوک: در حال حاضر‎ کانال ارتباطی بین ایران و آمریکا وجود ندارد